Privacyverklaring

Privacyverklaring

Fiftyshadesofred.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij verwerken de door u ingevulde gegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Indien u uw gegevens aan ons toevertrouwt, rekent u erop dat wij goed met deze gegevens omgaan.

Andersom vertrouwen wij erop dat u de gegevens naar waarheid invult.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

  • Voor‐ en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer en e‐mailadres, om u te kunnen contacteren

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Wij maken gebruik van Google Analytics met als doel de website

te verbeteren. De cookies die hiervoor worden opgeslagen zijn anoniem en worden niet gebruikt voor advertentiefuncties, er worden geen ip‐adressen verzameld en de gegevens worden niet met derden gedeeld. Deze Google Analytics cookies mogen worden geplaatst zonder expliciete toestemming.

  • Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google
  • Wij delen in geen geval gegevens met Google
  • Uw gegevens worden anoniem verwerkt
  • De verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor advertentiedoeleinden, zoals retargeting via social media of bijvoorbeeld het Google Display Network

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is en verwijderen de gegevens daarna uit ons systeem.

Emailberichten blijven – indien niet eerder verwijderd – een jaar offline beschikbaar in de mailsoftware, daarna is een internetverbinding met de server vereist.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via Keona_ruyters@hotmail.com

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw

persoonsgegevens te beveiligen:

 

‐ De persoonsgegevens die door ons worden beheerd, zijn beveiligd

met een wachtwoord en (daar waar mogelijk) met tweestapsverificatie.

‐ WordPress websites zijn beveiligd met een wachtwoord. Plugins en WordPress worden periodiek geüpdatet.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om gegevens in te zien (mits we ze nog niet hebben gewist), te laten corrigeren of verwijderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Stuur uw eventuele verzoek hiervoor naar Keona_ruyters@hotmail.com

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onderstaand emailadres, dan verwijderen wij deze informatie.

We hopen dat u begrijpt dat de gevraagde gegevens enkel dienen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Hierbij hebben we de bescherming van uw persoonsgegevens nageleefd volgens de Algemene verordening gegevensbescherming. Onze privacyverklaring kan worden gewijzigd zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Ons advies is dan ook om geregeld de privacyverklaring te controleren op wijzigingen.

Dit privacybeleid werd voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

 

Fiftyshadesofred.nl